PIROSHIKI

Piroshiki est mangaka ayant travaillé comme scénariste sur le manga Iris Zero

Ses albums